மற்றுமொரு புதிய திறன் வகுப்பறை

எமது கல்வி அபிவிருத்தி திட்டத்தை மென்மேலும் மேம்படுத்துமுகமாக மற்றுமொரு புதிய ரக திறன் வகுப்பு (smart classroom) உபகரணங்கள் 1984 O/L & 1987 A/L வகுப்பு பழைய மாணவர்களால், 05/09/2020 அன்று பாடசாலையில் கையளிக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *