துடுப்பாட்ட உபகரணங்கள் கையளிப்பு

கல்லூரியின் விளையாட்டுத்துறையின் வளர்சசிக்கு உதவும் பொருட்டு 1996 O/L வகுப்பு மாணவர்களால் ரூபா 275000 பெறுமதியான துடுப்பாட்ட உபகரணங்கள் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *